П Л А Н
Главная страница сайта

П Л А Н


Скачать файл

ВИВЧЕННЯ КУРСУ „ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ”

Р О З Д І Л І ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВИХОВАННЯ, ОСВІТИ, ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ (1 кредит, 58 год.)
№ модуля Назва модуля, кількість годин Тематичний перелік / Кількість годин
Лекції, 20 год. Семінари, 12 год. Самост. роб., 26 год.
Модуль І Методологічні засади історії педагогіки як науки. Становлення та розвиток виховання: від первісних часів до епохи Середньовіччя (14 год.) Історія педагогіки як наука про розвиток виховання, освіти та шкільництва. - - Виховання і навчання в умовах розвитку цивілізацій Стародавнього Сходу.
Виховання в первісному суспільстві. Освіта та педагогічна думка часів Античності. - -
Педагогічна думка Стародавньої Греції.
Виховання та освіта Стародавнього Риму.
Педагогічна думка, освіта, шкільна справа доби європейського Середньовіччя та Відродження. - - Педагогічні погляди діячів епохи Відродження (Т.Мор, Т.Кампанелла, Ф.Рабле, М.Монтень).

Модуль IІ Педагогіка Нового часу та епохи Просвітництва (14 год.) Педагогічна діяльність і теоретична спадщина Я.А.Коменського. Пед. спадщина Я.А.Коменського. - -
Педагогічні концепції європейського Просвітництва (Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо). Педагогічні погляди Дж.Локка. Рух за оновлення шкільної освіти, змісту та методів навчання у ХVІІІ ст.
Питання виховання у працях французь-ких філософів ХVІІІ
Модуль ІІІ Розвиток педагогіки та шкільної справи в європейських країнах та на теренах Російської імперії (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) (26 год.) Суспільно-педагогічна діяльність Й.Г.Песталоцці. Й.Ф.Гербарт – засновник німецької класичної педагогічної думки. Практична діяльність та педагогічні ідеї Ф.В.А.Дістервега.
Педагогічні ідеї Г.Спенсера.
Педагогічні погляди Р.Оуена.
Класовий підхід до питань виховання й освіти К.Маркса та Ф.Енгельса.
Теорія і практика виховання особистості у концепціях російських педагогів ХІХ ст. (Л.М.Толстой). Громадсько-педагогічний рух 60-х рр. ХІХ ст. Пед. діяльність М.І.Пирогова. Організаційно-педагогічна та просвітницька діяльність М.Ломоносова.

Педагогічна теорія К.Д.Ушинського та його послідовників (М.Корф, М.Бунаков, В.Водовозов). Педагогічна теорія К.Д.Ушинського. Просвітницька діяльність О.Герцена, В.Бєлінського, М.Добролюбова, М.Чернишевського.
Модуль ІV Основні тенденції розвитку світової педагогіки кінця ХІХ – ХХ ст. (4 год) Розвиток світової педагогічної думки початку ХХ ст. („нове виховання”, експериментальна педагогіка, педагогіка прагматизму). - Пед. пошуки на межі ХІХ-ХХ ст. (П.Лесгафт, П.Каптерев, В.Вахтеров та ін.)
Світова пед. думка середини ХХ ст. Педагогіка екзистенціалізму.Р О З Д І Л ІІ ВІТЧИЗНЯНА ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, ОСВІТА, ШКІЛЬНА СПРАВА: ВІХИ РОЗВИТКУ (1 кредит, 40 год.)
№ мо-дуля Назва модуля, кількість годин Кількість годин
Лекції, 12 год. t Семінари, 8 год. t Самост.роб., 20 год t
Модуль І Витоки українського національного виховання та освіти (від Київської Русі до часів Українського Відродження та Руїни) (12 год.) Шкільна справа й освіта доби Українського Відродження (XVI-XVII ст.). Педагогічні ідеї періоду Українського Відродження. Діяльність братських шкіл. Педагогічна думка та шкільна справа періоду Київської Русі. Виховні ідеали козацької педагогіки.

Видатні українські просвітителі XVIIІ ст. Г.С. Сковорода. Школа та педагогіка в Україні XVIIІ ст. (Ф.Прокопович, М.Козачинський Г.Сковорода). Педагогічні погляди О.Духновича.
Модуль ІІ Ідеї національної освіти й виховання у творчості вітчизняних просвітителів ХІХ-початку ХХ ст. (18 год.) Ідея народної освіти у творчості українських просвітителів першої половини ХІХ ст. (Т.Шевченко, М.Костомаров, П.Куліш). - Інтеграція загальнолюдських та національних виховних ідеалів у педагогічній спадщині М.Драгоманова, Бориса та Марії Грінченків.
Літературно-педа-гогічна спадщина І.Франка, Л.Українки.
Українська педагогічна думка початку ХХ ст. (М.Грушевський, С.Русова, І.Огієнко). Педагогічна та методична діяльність Х.Алчевської, Т.Лубенця, С.Васильченка.

Загрузка...
Модуль ІІ (продовження) Вплив ідей С.Шацького, П.Блонського та Н.Крупської на розвиток освіти в Україні.
Особливості формування шкільної системи та педагогічної думки в Україні у 20-40 рр. ХХ ст. Діяльність В.Затонського, Я.Ряппо, М.Скрипника.
Модуль ІІІ. Українська педагогічна думка й освіта в радянський період та 90 рр. ХХ ст. (12 год.) Розвиток освіти в Україні у період існування СРСР. Видатні педагоги-українці А.Макаренко та В.Сухомлинський. Педагогічна теорія і практична діяльність А.Макаренка. Видатний український педагог ХХ ст. Г.Ващенко.
Педагогічна діяльність і літературно-педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського.
Розвиток української пед. думки у 90-х рр. ХХ ст.

Cпециально для Вас подготовлен образовательный документ: П Л А Н

Карта сайта